Академія Юніора

Видання збірника наукових робіт молодих вчених “Academia Iuniora” започатковано в УВУ у 2013 році. У збірнику публікуються результати наукових досліджень магістрантів та докторантів вищих навчальних закладів: переважна більшість – результати наукових досліджень юних науковців різних факультетів Університету. Тематика статей охоплює такі галузі як економіка, менеджмент, право, політологія, культурологія, літературознавство та мовознавство тощо. За короткий період існування, вийшло друком 2 видання “Academia Iuniora”. 
 
Вимоги до формату та подання статті:
 Вимоги Основні правила
 Мова Українська, англійська, німецька
 Обсяг

Обсяг статті не менше 5 - не більше 10 сторінок. Статті подаються у електронному вигляді.

 Додаткова інформація Разом з роздрукованим текстом статті подаються
рецензія наукового керівника (наукового консультанта), також
відомості про молодого вченого та наукового керівника.
 Технічні вимоги Microsoft Word, шрифт – Times New Roman Cyr, 14 пт.
Таблиці виконувати 12 пт. Поля дзеркальні: верхнє і
внутрішнє –2,5 см., зовнішнє –1,8 см., нижнє –3,5 см.
Інтервал - 1. Графіки та рисунки виконувати
вмонтованими засобами Word, посилання у тексті
обов’язкове.
 Юридичні вимоги Паперовий варіант статті підписується авторами на
першій сторінці біля прізвища.

 Вимоги до структури статті

Автори (для наукового керівника: наукова ступінь, вчене
звання), назва статті, анотація, ключові слова, вступ
(постановка проблеми, її зв’язок з останніми
дослідженнями та публікаціями, науковими і
практичними завданнями, обґрунтування актуальності
дослідження), постановка задачі (сформовані цілі
дослідження), методологія (короткий перелік і
обґрунтування методологічної бази дослідження,
використаних методів, математичного апарату,
алгоритмів і програмного забезпечення), основні
результати дослідження (наукова новизна, практичне
значення), висновки (наукова новизна, теоретичне та
практичне значення результатів дослідження,
перспективи подальших наукових розробок за даним
напрямом, рекомендація щодо використання).
 Термін подачі до 01 січня кожного року.
 Вимога до назви файлу Назва файлу з електронною версією статті повинна
збігатися з прізвищем першого автора.
 Адреса для надсилання sekretariat@ufu-muenchen.de

 

Примітка:
За умови виявлення невідповідності поданої роботи пунктам вимог, редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання. Крім того, варто вважати на те,щоб робота раніше не була опублікована і не надсилалася до розгляду редакціям інших наукових видань.