Сертифікаційні програми з психології

Програма по підготовці консультантів із вирішення психологічних проблемПрограма з психології

Мета програми

Підготовка фахівців із психологічного консультування

Цільова аудиторія

Студенти магістерської та докторської програм УВУ, особи, які не є студентами УВУ, але мають закінчену вищу освіту (ступінь бакалавра або магістра) в акредитованих університетах   

Тривалість програми

180 академічних годин, час навчання – 1 академічний рік (8 місяців):

 • 120 академічних годин аудиторної роботи (5 триденних модулів (24 академічні години/модуль), теорія + практична тренінгова робота)
 • 60 академічних годин самостійної роботи (робота в інтервізійних групах, опрацювання рекомендованої літератури, підготовка до завершальної процедури сертифікації)

Знання і компетенції, які засвоюють учасники сертифікаційної навчальної програми

Після закінчення курсу випускник має:

знати:

 • основні принципи, цілі та види психологічного консультування
 • етапи процесу психологічного консультування
 • особливості позиції консультанта на різних етапах психологічного консультування
 • основні напрямки і підходи у психологічному консультуванні
 • техніки психологічного консультування
 • умови налагодження і підтримання консультативного контакту з клієнтом в процесі психологічного консультування
 • принципи консультування клієнтів різного віку і з різними психологічними проблемами

володіти:

 • базовими навичками психологічного консультування
 • техніками консультування клієнтів з різними психологічними проблемами
 • навичками налагодження консультативного контакту з клієнтом
 • навичками аналізу психологічної реальності особистості у віковому аспекті її розвитку та у звʼязку з різними її життєвими проблемами;

вміти:

 • встановлювати консультативний контакт із клієнтом
 • обирати ефективні техніки надання консультативних послуг щодо вирішення різних  психологічних проблем та у роботі з різними категоріями клієнтів

Теми, включені до сертифікаційної навчальної програми

 1. Загальні проблеми психологічного консультування: Визначення психологічного консультування, його базові принципи, цілі та види; етичні принципи психологічного консультування; психологічне консультування і психотерапія; структура процесу консультування; роль і місце консультанта в консультативному процесі; вимоги до особистості консультанта; особливості взаємодії «психолог-клієнт» у практиці психологічного консультування; консультативний контакт, навички підтримання консультативного контакту тощо.

 2. Основні напрямки і підходи у психологічному консультуванні: Психодинамічний напрямок у психологічному консультуванні; поведінковий (біхевіоральний) напрямок у психологічному консультуванні; когнітивний підхід у психологічному консультуванні (соціально-когнітивне консультування А. Бандури, когнітивне консультування А. Бека та інші); когнітивно-поведінковий підхід у консультуванні; екзистенційно-гуманістичний напрямок у психологічному консультуванні (екзистенційне консультування І. Ялома і Р. Мея, логотерапія В. Франкла, консультування центроване на особистості К. Роджерса та інші); гештальт-підхід у консультуванні; еклектичний та інтегративний напрямок у психологічному консультуванні; порівняльний аналіз основних напрямків у психологічному консультуванні.

 3. Процес психологічного консультування: Моделі процесу консультування; етапи процесу психологічного консультування; організація та методика діагностичного процесу в ході психологічного консультування; перша зустріч з клієнтом; оцінка проблем клієнтів; робота із мотивацією клієнта на первинних етапах консультування; роль консультанта на етапі планування вирішення проблеми і реалізації розробленого плану; завершальний етап психологічного консультування.

 4. Базові навички психологічного консультування: Основні процедури і техніки консультування: техніки уважної поведінки, відкриті запитання, віддзеркалення почуттів, саморозкриття, зворотній зв'язок, конфронтація, невербальний вплив, активне слухання, підтримка, фокусування, вільні асоціації та інші; можливості використання окремих технік на різних етапах психологічного консультування і при роботі з різними категоріями клієнтів.

 5. Спеціальні проблеми психологічного консультування: Консультування клієнтів різних вікових категорій; особливі групи клієнтів у психологічному консультуванні; психологічна допомога під час переживання втрати (гострого горя), при депресії, тривожних розладах, сексуальних проблемах, при реакціях страху і фобіях; робота з почуттям провини і сорому у психологічному консультуванні; консультування клієнтів, які переживають труднощі у сімейному спілкуванні, із професійним самовизначенням, на роботі; психологічне консультування у кризових станах тощо.

Рівень викладання

Підготовку спеціалістів проводять викладачі з дипломами акредитованих університетів, рівень кваліфікації яких підтверджений членством у європейських професійних спілках: Європейської Асоціації Психотерапії (ЕАР), Європейської Асоціації Гештальт Терапії (ЕАGT) та інші.

Завершальна процедура сертифікації

 • Захист випускної письмової роботи (під час навчання учасники пишуть роботу, яка має містити теоретичний аналіз наукової літератури з обраної теми і власні міркування автора щодо цієї проблеми; тему роботи учасники узгоджують із викладачами програми)
 • Виконання кейс-завдання (учасникам буде запропоновано описи різних психологічних проблем, з якими до них можуть звернутись клієнти; їм потрібно у письмовій формі (або усно, працюючи у підгрупах по 3-4 особи) розробити план консультування клієнтів з такими психологічними проблемами)