Ukrainische Freie Universität

Український Вільний Університет • Ukrainian Free University

Hans Rothe. Szkice o literaturze polskiej i ukraińskiej

Posted on

Hans Rothe. Szkiceoliteraturzepolskiejiukraińskiej.– Siedlce-München: Instytut filologii polskiej i lingwistyki stosowanej universytetu przyrodniczo-humanistycznego w Siedlcach, 2011.– 236 l.

Заходи для позиціонування Українського Вільного Університету як провідного центру україністичних студій в Європейському Союзі досягнули важливого етапу. На днях появилося спільне видання УВУ з Інститутом польської філології та прикладного мовознаства Природничо-гуманістичного Університету в Сєдльцах, Польща.

Видання, яке з‘явилося сьомим томом серії Colloquia Litteraria Sedlcensia, це «Нариси про польську і українську літературу» відомого німецького славіста Ганса Роте, професора Бонського університету та лауреата медалі УВУ за заслуги для україністики в німецькомовному світі.

Книжка є чепурно виданим томом величиною «велика вісімка» та обсягом у 236 стор. Передмову до неї під заголовком «Ганс Роте та європейська славістика ХХ ст.» написав проф. Роман Мніх.

 Книжка складається з трьох частин «Основні проблеми славістики», «Нариси з полоністики» та «Нариси з україністики», які охоплюють 15 розвідок німецькою, польською, українською та російською мовами.

Для українського читача особливо цікавими будуть статті третього розділу. Вони охоплюють такі питання як духові основи українського націєтворення в ХVI – XVII ст., відносини між Україною і Європою з перспективи націєтворчих та націє-руйнуючих сил, вибрані питання з українсько-російських взаємин у давній літературі, вичерпний аналіз острозького «Голосіння» 1603 р., аналіз «Касандри» Лесі Українки та пошуки за новими напрямками в українській історії.

Нове видання призначене для фахівців, а також для студентів і широкого кола читачів. Воно є новим цінним внеском в україністику, яка усе ще чекає на те, щоб зайняти своє належне місце у світовій славістиці.

Це видання є черговим свідченням росту та зміцнення УВУ на шляху розбудови цього найстарішого українського приватного університету, який діє на базі німецького законодавства з повним збереженням академічної свободи. Здійснення цієї ініціативи можливе завдяки безперервному сприянню і підтримці Університету приватними жертводавцями.

Фото

ScanImage104 OK3